Contact Us

Address: International School Beihang University (No. 37 Xueyuan Road Haidian District Beijing P.R.China)    Post Code: 100191

Undergraduate ProgramMs MENG Ziyu, Ms YANG Zhe, Ms GAO Xia

ADDRESS: Room 206, International School, Beihang University

No. 37 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100191, P.R. China

TEL: +86-10-82339158, +86-10-82317685,  +86-10-82316488

FAX: +86-10-82339326

EMAIL: beihangadmission@buaa.edu.cn, 93785@buaa.edu.cn, zheyang@buaa.edu.cn, fso@buaa.edu.cn


Postgraduate and Visiting Scholar Program


Mr WEI Boxuan, Mr SU Li, Ms HUANG Ping

ADDRESS: Room 213, International School, Beihang University

No. 37 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100191, P.R. China

TEL:  +86-10-82316196, +86-10-82339326, +86-10-82339158

FAX: +86-10-82339326

EMAIL: beihangadmission@buaa.edu.cn, boxuanwei@buaa.edu.cn, suli@buaa.edu.cn, huangping@buaa.edu.cn


Chinese Language Training Program


Ms XIONG Ying, Ms ZHU Mingmei, Ms MENG Ziyu

ADDRESS: Room 212, International School, Beihang University

No. 37 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100191, P.R. China

TEL: +86-10-82317686, +86-10-82313382, +86-10-82339158

EMAIL: xpatricia@163.com, 93785@buaa.edu.cn